اس ام اس شعر قشنگ کنـــــم سجــــده تـــــو را یـ

پیامک شعر درین غــــربت ســـرا اشکـــی بــریـــــــزم زنــــــم خنجــــر به قلب پـــــــــــر ستیــزم اگــــــر روزی ببینــــم شـــــــام هـــــــرات کنـــــم سجــــده تـــــو را، یــــار عـــزیــزم اس…