پیامک شعر نگسستم نرمیدم

اس ام اس شعر

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم
پای در دامن اندوه کشیدم
نگسستم نرمیدم

دوبیتی عاشقانه برای اس ام اس

بشناس فرق دوست ز دشمن به چشم عقل
مفتون مشو که در پس هر چهره چهره هاست

اس ام اس شعر قشنگ

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

اس دو بیتی

گـــــر اشکــــم شود درمـــــــــــــــان دردم

اگــــــــر داری نظـــــر بــــــر رنـگ زردم

کنـــــم جـــانم فــــــــدای نـــــــام مهیــــــــن

همیــن فـــــــــردا بســــویش بــــاز گـــــردم

اس ام اس شعر

ز زلف تو پریشان روزگارم
به سان کاکلت جمع است کارم
همی زین کاکل جمع و پریشان
به هر جمعی پریشان روزگارم

اس ام اس شعر کوتاه

از کلام دلنشینت مست و شیدا می*شوم

با نگاه نازنینت در تو پیدا می*شوم

هر شب و روز جلوه*گر در سجده*گاهم می*شوی

در حریم ساحل عشق موج دریا می*شوم

اس ام اس شعر کوتاه

به رو زلف پریشا جمع داری
پریشانی به روی جمع اری
پریشان زلف تو چون روزگار است
از ان دارم پریشان روزگاری

اس ام اس شعر زیبا

آن چنان خیمه زده بر دل من سایه ی درد
که در او از مه شادی اثری نیست که نیست

اس ام اس شعر قشنگ

اگر دنیای ما دنیای سنگ است
بدان سنگینی سنگ هم قشنگ است

اگر دنیای ما دنیای درد است

بدان عاشق شدن از بحررنج است

اس ام اس شعر زیبا

تو نباشی چه کسی من و نوازش میکنه

با صبوری با من دل خسته سازش میکنه

تو نباشی نمی خوام لحظه ای رو سر بکنم

نمی دونم بعد تو من چی رو باور بکنم

نمی تونم نمی تونم که تو رو رها کنم

بعد تو من چه کسی رو عشق من صدا کنم

پیامک شعری

بلوغ آبی اندیشه بودی

به نازک طبعی یک ریشه بودی

نمی داند کسی در هیئت سنگ

خیال نازک یک شیشه بودی